Skip to main content
Privacy Beleid

Privacyverklaring Voor Klanten

Deze website wordt beheerd door Strider Europe B.V., Dr. Willem Dreesweg 2, 1e verdieping Zuidvleugel, 1185 VB Amstelveen (“wij/we”). Deze verklaring bevat informatie over de manier waarop wij, als verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens verwerken in het kader van onze klantrelaties.

 1. Welke persoonsgegevens wij verwerken

Tijdens uw bezoek aan deze website verzamelen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • naam
 • functie
 • geslacht
 • nationaliteit
 • geboortedatum en -plaats
 • bedrijfsnaam
 • contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • gegevens uit onze communicatie met u
 • gesloten serviceovereenkomst en bijbehorende gegevens (zoals uitgaven en opbrengsten)
 • gegevens handelsregister
 • gegevens inzake kredietwaardigheid
 • btw-nummer/Intrastat-identificatienummer
 • gegevens inzake belastingplicht en belastingberekening
 • betaalgegevens (in het bijzonder bankgegevens en creditcardgegevens)
 • klantencategorie
 • mate van vertegenwoordigingsbevoegdheid
 • data en tijdstip van bezoeken
 • handtekening
 • ontvangst van en reactie op marketing- en verkoopinitiatieven
 • geschiedenis van eerdere interacties met ons en
 • gegevens die nodig zijn om onze zakelijke relatie met u als onze klant te beheren.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens:

 • rechtstreeks van u, in de loop van onze communicatie of zakelijke relatie, dan wel
 • uit openbare bronnen (zoals sociale media, openbare internetbronnen, openbare presentielijsten van congressen of boeken), dan wel
 • via onze werknemers die in contact met u staan of die uw bezoek aan onze site beheren.

U bent in geen geval verplicht de door ons gevraagde gegevens aan ons te verstrekken. Als u uw persoonsgegevens echter niet verstrekt is het mogelijk dat verschillende bedrijfsprocessen of marketingprocessen worden vertraagd of zelfs onmogelijk gemaakt worden of dat u onze evenementen niet kunt bijwonen. Indien er sprake is van een wettelijke plicht tot verstrekking van uw persoonsgegevens zullen wij u daarvan afzonderlijk op de hoogte stellen.

 1. Doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • beheren van onze klantrelaties, met inbegrip van menselijke betrekkingen en communicatie, inclusief analyseren van de zakelijke behoeften van klanten en de manier waarop zij onze producten en diensten gebruiken;
 • beheren van bezoeken aan onze site;
 • analyseren en voorspellen van de klantvraag;
 • organiseren van evenementen;
 • analyseren van klanttevredenheid;
 • aan u verstrekken van informatie inzake onze diensten en evenementen;
 • uitvoeren van enquêtes; en
 • uitvoeren van direct marketing en adverteren via al dan niet elektronische middelen.
 1. Wettelijke grondslag van de verwerking

Wij verwerken de categorieën van uw persoonsgegevens genoemd in de Bijlage op grond van

 • uitvoering van onze overeenkomst met u of de noodzaak om op uw verzoek maatregelen te nemen vóór de sluiting van die overeenkomst, voor zover nodig (artikel 6, lid 1, onder b, Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)), of
 • [behartiging van] onze doorslaggevende gerechtvaardigde belangen conform artikel 6, lid 1, onder f, AVG om de in punt 2 hiervoor vermelde doelstellingen te bereiken; of
 • de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c, AVG).

In sommige gevallen kunnen wij u in een afzonderlijke procedure om uw toestemming vragen (artikel 6, lid 1, onder a, AVG).

Voor zover er sprake is van gevoelige gegevens vindt verwerking plaats om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van socialezekerheidsrecht of arbeidsrecht (artikel 9, lid 2, onder b AVG).

 1. Overdracht van uw persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens voor de hiervoor vermelde doeleinden door aan de volgende ontvangers:

 • door ons ingeschakelde aanbieders van IT-diensten;
 • wettelijk vertegenwoordigers;
 • accountants ten behoeve van controles;
 • gerechtelijke en overheidsinstanties;
 • contract- of zakenpartners die betrokken (moeten) zijn bij de levering of dienst; en
 • vennootschappen die deel uitmaken van ons concern of onze franchiseorganisatie.

Sommige van bovengenoemde ontvangers bevinden zich of verwerken persoonsgegevens in een ander land dan het uwe. Het is mogelijk dat het niveau van gegevensbescherming in een ander land niet gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau in uw land. Wij geven uw persoonsgegevens echter alleen door aan landen waarvan de Europese Commissie heeft bepaald dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden of wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat alle ontvangers een passend niveau van gegevensbescherming bieden. Wij doen dit bijvoorbeeld door passende overeenkomsten inzake doorgifte van gegevens aan te gaan op basis van Modelcontractbepalingen (2010/87/EG en/of 2004/915/EG). Die overeenkomsten kunnen op verzoek worden geraadpleegd (voor contactgegevens zie artikel 7 hierna).

 1. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens (i) zolang wij een zakelijke relatie met u hebben en daarna (ii) zolang er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of (iii) zolang potentiële rechtsvorderingen waarbij persoonsgegevens nodig zijn om de vordering in te stellen of te onderbouwen nog niet zijn verjaard.

 1. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Op grond van toepasselijk recht hebt u het recht (onder de in het toepasselijk recht vastgelegde voorwaarden):

 • om uitsluitsel te verkrijgen over of wij uw persoonsgegevens opslaan en zo ja welke, en om een kopie van die gegevens op te vragen,
 • om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te rectificeren of te wissen;
 • om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • om een eerder gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken (intrekking van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op grond van uw toestemming vóór intrekking ervan),
 • om te verzoeken om overdracht van gegevens; en
 • om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
 1. Onze contactgegevens

U kunt uw verzoeken of vragen inzake de verwerking van uw persoonsgegevens richten aan:

Strider Europe B.V.
Dr. Willem Dreesweg 2
1e verdieping Zuidvleugel
1185 VB Amstelveen
Nederland

E-mail: GDPR-EU@striderbikes.com

Laatstelijk bijgewerkt op 15 juni 2020.

Outline of a Strider balance bike