Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de Onlineshop van Strider Europe BV

 1. Toepassingsgebied / contactgegevens
 • Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Avw”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via onze onlineshop op [link] worden gesloten tussen ons, Strider Europe B.V., Willem Dreesweg 2, 1e verdieping Zuidvleugel, 1185 VB Amstelveen, en u als onze klant.
 • Alle afwijkende, strijdige of aanvullende algemene voorwaarden zullen uitsluitend deel uitmaken van de overeenkomst na onze uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie daarvan. Uw algemene voorwaarden zullen niet louter door onze wetenschap ervan deel uitmaken van de overeenkomst.
 • De versie van de Avw die geldt op het moment van totstandkoming van uw overeenkomst met ons is van toepassing. Door plaatsing van uw bestelling bij ons stemt u in met de dan geldende versie van de Avw.
 • Onze contactgegevens zijn:

Strider Europe BV
Dr. Willem Dreesweg 2
1e verdieping Zuidvleugel
1185 VB Amstelveen
Nederland

E-mail: europe@striderbikes.com

Contactformulier

Bevoegd vertegenwoordiger (algemeen directeur): Ricardo Correia (kantooradres: zie boven)

Inschrijvingsnummer handelsregister: 73793515

 1. Plaatsen van levering

Wij accepteren uitsluitend bestellingen voor levering naar de volgende landen: Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

 1. Totstandkoming overeenkomst en informatie inzake totstandkoming overeenkomsten
 • De presentatie en promotie van goederen in onze onlineshop vormt geen bindende aanbieding voor de verkoop van bepaalde goederen.
 • Nadat u de optie “Naar winkelmandje” hebt geselecteerd of op het pictogram van het winkelmandje hebt geklikt, worden alle door u uitgezochte goederen getoond, samen met een beschrijving van de belangrijkste kenmerken ervan. U kunt dan eventuele invoerfouten identificeren en corrigeren. Door vervolgens de optie “Bestellen met betalingsverplichting” te selecteren, doet u een juridisch bindend aanbod om de geselecteerde goederen te kopen.
 • Door uw bestelling komt niet automatisch een overeenkomst tot stand. Wij zullen de ontvangst van uw bestelling per e-mail bevestigen; deze bevestiging houdt echter geen juridisch bindende acceptatie van uw bestelling in. Wij behouden ons in het bijzonder het recht voor om uw bestelling te weigeren wanneer de door u bestelde goederen beperkt of niet beschikbaar zijn.
 • Een overeenkomst voor de door u bestelde goederen komt tot stand (i) zodra wij u een factuur hebben verstrekt of (ii) wanneer dat blijkt uit onze levering van de door u bestelde goederen. U ontvangt uiterlijk op het moment van levering van de goederen een bevestiging van de gesloten overeenkomst.
 1. Prijzen en verzendkosten
 • De prijs van de goederen wordt bepaald door de prijskaartjes die ten tijde van de bestelling in de onlineshop worden getoond. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen in onze onlineshop brutoprijzen inclusief de toepasselijke btw.
 • Er kunnen verzendkosten in rekening worden gebracht. Voor zover verzendkosten in rekening worden gebracht worden deze opgeteld bij de getoonde prijs en komen ze voor uw rekening. De totale prijs inclusief btw en verzendkosten (die ook afzonderlijk worden getoond) zijn vermeld op het bestelformulier voordat u de bestelling plaatst.
 • Als wij uw bestelling in delen leveren, brengen wij uitsluitend voor de eerste deellevering verzendkosten in rekening. Als deellevering plaatsvindt op uw uitdrukkelijk verzoek, brengen wij voor elke deellevering verzendkosten in rekening.
 1. Betaling en verrekening
 • De prijs wordt onmiddellijk na totstandkoming van de overeenkomst verschuldigd. De prijs wordt aan u in rekening gebracht op het moment waarop wij uw bestelling accepteren.
 • Het is u niet toegestaan tegenvorderingen met onze vorderingen te verrekenen, tenzij uw tegenvorderingen in rechte definitief zijn vastgesteld, gereedliggen voor beslissing of onbetwist zijn.
 • De eigendom van de goederen blijft bij ons berusten totdat volledige betaling van de prijs door ons is ontvangen.
 1. Levering/deelleveringen
 • Leveringstermijnen en levertijden worden in de loop van het bestelproces doorgegeven.
 • Wij mogen deelleveringen doen als dat redelijk voor u is.
 • Het vervoer van de goederen vindt plaats door lokale vervoerders. U ontvangt informatie inzake de specifieke vervoerder die de goederen aan u verzendt alsmede een trackingnummer zodat u de zending kunt volgen.
 • Als u geen uitdrukkelijke instructie ter zake hebt gegeven, vindt verzending plaats door middel van een redelijke wijze van verzending en de gebruikelijke wijze van verpakking.
 1. Herroepingsrecht
 • Als u een consument bent en in de onlineshop een of meerdere goederen hebt besteld die in één levering worden geleverd, is de instructie inzake het herroepingsrecht van toepassing zoals vermeld in Bijlage 1 bij deze Avw.
 • Als u een consument bent en in de onlineshop meerdere goederen hebt besteld die in deelleveringen worden geleverd, is de instructie inzake het herroepingsrecht van toepassing zoals vermeld in Bijlage 2 bij deze Avw.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen kunt u gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping zoals opgenomen in Bijlage 3 bij deze Avw. Wij merken op dat gebruik van dit formulier niet verplicht is.
 1. Gebreken in kwaliteit en titel

In het geval van gebrekkige kwaliteit of titel staan u alle rechten krachtens de relevante wettelijke bepalingen ter beschikking.

 1. Aansprakelijkheid
 • Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van geringe nalatigheid is, ongeacht de rechtsgrond, beperkt als volgt:
 • wij zijn aansprakelijk tot het bedrag van de voorzienbare schade die normaal gesproken kan voortvloeien uit dit soort overeenkomsten wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen;
 • wij zijn niet aansprakelijk voor schending van enige andere geldende zorgplicht als gevolg van geringe nalatigheid.
 • Deze beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor eventuele dwingendrechtelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder voor aansprakelijkheid op grond van wetgeving op het gebied van productaansprakelijkheid, en aansprakelijkheid voor opzettelijk toegebracht(e) lichamelijk letsel en gezondheidsschade. Daarnaast gelden die aansprakelijkheidsbeperkingen niet indien en voor zover wij een specifieke garantie op ons hebben genomen.
 • Artikel 1 en 9.2 zijn van overeenkomstige toepassing op onze aansprakelijkheid voor nutteloze kosten.
 1. Gedragscodes

Wij leven ons privacybeleid na; u kunt ons privacybeleid vinden op [link].

 1. Klantenservice/-ondersteuning

Mocht u vragen, opmerkingen, klachten of andere mededelingen hebben inzake uw aankoop, aarzel dan niet contact met ons op te nemen op:

europe@striderbikes.com

Contactformulier

 1. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Op de Avw en alle overeenkomsten is Nederlands rechts van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag, het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken. Voor alle klanten niet zijnde consumenten geldt Schiphol als exclusieve locatie voor de beslechting van alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Avw en/of overeenkomst.

 1. Alternatieve geschillenbeslechting

Wij zijn bereid noch verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures ten overstaan van een arbitragecommissie voor consumenten.

Consumenteninformatie conform Verordening (EU) 524/2013: Ten behoeve van minnelijke schikking van consumentengeschillen heeft de Europese Commissie een Platform voor Onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) in het leven geroepen. Het ODR-platform is bereikbaar via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Versie: 15 juni 2020

Bijlage 1

Als u een consument bent en in de onlineshop een of meerdere goederen hebt besteld die in één levering worden geleverd, is de volgende instructie inzake het herroepingsrecht van toepassing:

Instructie voor het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangegeven derde, die niet de vervoeder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Strider Europe B.V., Dr. Willem Dreesweg 2, 1e verdieping Zuidvleugel, 1185 VB Amstelveen, e-mail: europe@striderbikes.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer € 200,- of £ 190,-. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Bijlage 2

Als u een consument bent en in de onlineshop meerdere goederen hebt besteld die in deelleveringen worden geleverd, is de volgende instructie inzake het herroepingsrecht van toepassing:

Instructie voor het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangegeven derde, die niet de vervoeder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Strider Europe B.V., Dr. Willem Dreesweg 2, 1e verdieping Zuidvleugel, 1185 VB Amstelveen, e-mail: europe@striderbikes.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer € 200,- of £ 190,-. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Bijlage 3

Voor het uitoefenen van uw herroepingsrecht kunt u gebruikmaken van het volgende modelformulier. Wij merken op dat gebruik van dit formulier niet verplicht is.

U kunt het ingevulde formulier sturen naar:

Strider Europe BV
Dr. Willem Dreesweg 2
1e verdieping Zuidvleugel
1185 VB Amstelveen
Nederland

E-mail: europe@striderbikes.com

Model ontbindingsformulier

(dit formulier alleen invullen en terugsturen als u de overeenkomst wenst te herroepen)

Aan:

Strider Europe BV
Dr. Willem Dreesweg 2
1e verdieping Zuidvleugel
1185 VB Amstelveen
Nederland

E-mail: europe@striderbikes.com

 • Ik/Wij (*) deel/delen hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst inzake de volgende goederen (*)/voor het verlenen van de volgende dienst (*) wens/wensen te herroepen:
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 • Naam consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Outline of a Strider balance bike